Hírek

Tájékoztató

2017. szept 26.

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMIRENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ÖNLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNÖ GYERMEKVESZÉLYEZTETES...

OVI_OLIMPIA 2015.

2015. márc 31.

2015. március 27-én került megrendezésre az Ovi-olimpia.

További hírek

Galériánkból

A didergő király A didergő király

Szolgáltatások

A szolgáltatásokat úgy szervezzük, hogy az alapfeladatunk ellátása ne csorbuljon. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében szervezett tevékenységek mindegyikét óvodapedagógus irányítja.

A szülők óvodától elvárt többletigényeinek elbírálásakor csak akkor lehet elfogadó döntést hozni, ha az a gyermekek érdekeit nem sérti, a fejlődés-lélektani törvényszerűségeket figyelembe veszi, és biztosítható, hogy az óvoda nevelési programja zavartalanul teljesül.

A lehetőségeket figyelembe véve törekszünk biztosítani az egyenlő hozzáférést minden kisgyermek számára.

Logopédia

A cél 5-6 éves korosztály beszéd- és hangképzési hibáinak javítása, az iskolára való felkészítés. Minden nevelési év szűrővizsgálatokkal kezdődik, melyeknek tartalma: a beszédhibás nagycsoportosok és középsősök spontán beszédének meghallgatása, ill. képek megnevezése, után mondása. Továbbá az iskolába készülők feladatlapot is töltenek ki, mely a várható olvasási nehézségek kiszűrésére hivatott. Ezek alapján kezdődnek meg az egész évre szóló logopédiai foglalkozások, órarendi beosztásban, napi - heti rendszerességgel, kiscsoportos (max. 5 fő) ill. egyéni órák keretében, a logopédiai szobában, az óvoda épületében. Logopédusaink éves szinten 60-65 gyermek ellátásáról gondoskodnak. Az eredményes munka folyamata, hogy a logopédus a foglalkozásokon a hangképzés alapvető szabályainak elsajátítása után irányt ad a fejlesztésre, amit otthon napi gyakorlással, ismétléssel rögzítenek és automatizálnak.

Népi gyermekjáték, gyermektánc

A gyermekjáték, gyermektánc, mint komplex örömszerző tevékenység, óriási jelentőségű a 3-7 éves korú gyermek számára. Az gyermektánc olyan élményeket nyújt számukra, amellyel az önszabályozó, önnevelő képességük is folyamatosan fejlődik. Az éneklés-mozgás öröme fejleszti a gyermek érzelmi életét, egymás közti magatartását, személyiségformáló hatása óriási.

A dalok éneklése, és a hozzájuk kapcsolódó mozgás végzése nagyfokú megosztott figyelmet kíván. A zenére való szándékos ráfigyelés fejleszti a megfigyelőképességét, emlékezetét, gondolkodását. A táncfoglalkozások fejlesztik a pozitív érzelmi viszonyokat, a közösségi érzés kialakulását, a társas kapcsolatok formálódását, a gyermekek sikerélményhez jutnak, amelyek további erőfeszítésre serkentik a gyerekeket. A népi táncos játékok testi fejlődésre gyakorolt hatása is óriási jelentőségű, mivel a mozgáskoordináció fokozatosan alakul ki nagycsoportos korig. A népi gyermekjátékok gazdag variálási lehetőségei kedvezően befolyásolják a gyermekek zenei alkotóképzeletének szárnyalását, alkotókészségének kibontakozását. Mindezek által a népi gyermekjátékok szolgálják a hagyományok fennmaradását, őrzését, s újabb alkotásra való ösztönzést.

Együttműködési szerződés alapján az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mentora óvodánkban a népi játékok, dalok gyűjteményének összeállításában, népi gyermekjátékok tanításában.

Hittan

Tiszteletben tartjuk a szülők világnézeti – vallási meggyőződését. Ha a szülők igénylik, tagóvodánként lehetővé tesszük, hogy heti egy alkalommal a gyermekek az egyházi személy által szervezett fakultatív hitoktatásban részt vegyenek. Óráikat a hitoktató az óvoda területén belül külön teremben tartja.

Nyelvoktatás

Játékos foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy óvodás gyermekeink az angol- és német nyelvvel ismerkedhetnek. Minden nevelési év elején a szülők jelzése alapján indulnak a foglalkozások.

Ovi-foci

Az érdeklődő gyermekek heti rendszerességgel vehetnek részt a játékos, mozgásos sport foglalkozáson.Az érdeklődő gyermekek heti rendszerességgel vehetnek részt a játékos, mozgásos sport foglalkozáson.